Vinalines

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 11/2016

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT MỚI NỔI BẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 11/2016

1Từ ngày 15/11/2016, việc lập hồ sơ mời sơ tuyển, mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 15/2016/TT-BKHĐT. Theo đó:

Ban hành mẫu hồ sơ mời sơ tuyển, mời thầu lựa chọn nhà đầu tư (mẫu 01, mẫu 02) áp dụng cho dự án đầu tư theo hình thức PPP quan trọng quốc gia, nhóm A và nhóm B đã thực hiện sơ tuyển.

  • Cách áp dụng các mẫu hồ sơ nêu trên như sau:

– Đối với dự án không thực hiện sơ tuyển và dự án nhóm C, hồ sơ mời thầu được lập dựa vào Mẫu 02, có bổ sung nội dung yêu cầu về đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư tại Mẫu 01.

Nếu người có thẩm quyền áp dụng mẫu sơ tuyển, hồ sơ mời sơ tuyển và mời thầu được lập trên cơ sở vận dụng Mẫu 01 và 02.

– Còn dự án áp dụng hình thức chỉ định thầu thì hồ sơ được lập dựa vào Mẫu 02, trường hợp chỉ định thầu do chỉ có 01 nhà đầu tư có khả năng thực hiện thì bổ sung thêm nội dung đánh giá năng lực, kinh nghiệm của Mẫu 01.

2.Từ ngày 01/11/2016, việc bán cổ phần lần đầu của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước (DNNN) được hướng dẫn tại Thông tư115/2016/TT-BTCsửa đổi Thông tư 196/2011/TT-BTC. Theo đó:

– DNNN khi thực hiện cổ phần hóa (CPH) phải gắn việc đăng ký bán đấu giá cổ phần lần đầu qua Sở Giao dịch chứng khoán đồng thời với việc đăng ký, lưu ký và đăng ký giao dịch cổ phần.

– Doanh nghiệp CPH phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin về kết quả bán cổ phần trong 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá.

– Kết quả bán cổ phần phải kèm theo xác nhận của ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt đấu giá.

– Ban Chỉ đạo CPH ký hợp đồng hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp CPH ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần.

3.Từ ngày 01/11/2016Quyền sử dụng vốn trong Quản lý tài chính Công ty Mua bán nợ Việt Nam được quy định theo Thông tư 134/2016/TT-BTC về Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam.

Công ty được chủ động sử dụng vốn của để phục vụ các hoạt động kinh doanh như:

– Mua nợ, tài sản cho mục đích kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật; ưu tiên tái cơ cấu, sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước.

– Thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ định của cấp có thẩm quyền phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty; Sửa chữa, nâng cấp tài sản; Đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động của Công ty.

Ngoài ra, VAMC cũng được dùng vốn để thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ định của cấp có thẩm quyền phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty; sửa chữa, nâng cấp tài sản; đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động của công ty.

Thông tư 134/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2016 và áp dụng từ năm tài chính 2016 trở đi.

4.Từ 01/11/2016, việc đăng ký bán đấu giá cổ phần theo Thông tư số 115/2016/TT-BTC

         Thông tư 115/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 196/2011/TT-BTC hướng dẫn về việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần. Theo đó:

          Trường hợp Ban chỉ đạo cổ phần hóa (hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa theo ủy quyền) đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) trước ngày 01/11/2016 thì doanh nghiệp cổ phần hóa tiếp tục thực hiện việc đăng ký bán đấu giá cổ phần theo hướng dẫn tại Thông tư 196/2011/TT-BTC.

          Đến thời điểm 01/11/2016 mà Ban chỉ đạo cổ phần hóa (hoặc doanh nghiệp cổ phần hóa theo ủy quyền) chưa ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ đấu giá với SGDCK thì thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 115/2016/TT-BTC.

5.Áp dụng C/O điện tử theo Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN

Theo Thông tư 22/2016/TT-BCT về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN, C/O điện tử được xây dựng theo “Hướng dẫn Thực hiện thông điệp và Đặc tả xử lý C/O mẫu D ATIGA điện tử” và được truyền theo phương thức điện tử giữa các Nước thành viên thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.

C/O điện tử có hiệu lực pháp lý tương đương C/O giấy; có thể được nộp, được cấp và được chấp nhận thay thế C/O giấy.

Về kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp C/O điện tử: tiến hành kiểm tra tương tự như C/O giấy; được chấp nhận, được xác minh là được khai đầy đủ và xác thực theo hình thức điện tử.

Về lưu trữ, duy trì dữ liệu hồ sơ C/O: các bên liên quan (Người sản xuất và/hoặc xuất khẩu; Tổ chức cấp C/O) phải lưu trữ chứng từ/hồ sơ đề nghị cấp C/O trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp/ ngày cấp.

Thông tư 22/2016/TT-BCT có hiệu lực từ ngày15/11/2016, bãi bỏ Thông tư 21/2010/TT-BCT và Thông tư 42/2014/TT-BCT.

6.Từ 15/11/2016, thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi được thực hiện theo Quyết định số 34/2016/QĐ-TTg ngày 23/8/2016 thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo Quyết định, chứng từ điện tử được khai báo hoặc xuất trình với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng thông qua Cơ chế một cửa quốc gia có thể được chuyển đổi từ chứng từ giấy nếu đảm bảo các điều kiện sau: Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy; Có chữ ký số đã được đăng ký tham gia Cổng thông tin một cửa quốc gia của người thực hiện chuyển đổi (người làm thủ tục) trên chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy. Quyết định cũng quy định về thủ tục điện tử đối với tàu biển Việt Nam và nước ngoài nhập cảnh tại cảng biển, cảng thủy nội địa.

DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

TT Số văn bản Nội dung Ban hành/

 

Hiệu lực

1 146/2016/NĐ-CP Nghị định 146/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển 02/11/2016

 

01/07/2017

2 31/2016/TT-BGTVT Thông tư 31/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của cảng vụ hàng hải 31/10/2016

 

 

01/07/2017

3 30/2016/TT-BGTVT Thông tư 30/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải 28/10/2016
01/07/2017 
4 29/2016/TT-BGTVT Thông tư 29/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam 20/10/2016

 

01/07/2017

5 698/QĐ-CA Quyết định 698/QĐ-CA của Tòa án nhân dân tối cao về việc công bố án lệ 17/10/2016
6 28/2016/TT-BGTV Thông tư 28/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Định mức kinh tế – kỹ thuật quản lý, vận hành đèn biển ban hành kèm theo Thông tư 76/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải
14/10/2016

 

01/12/2016

7 147/2016/TT-BTC TThông tư 147/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định 13/10/2016

 

28/11/2016

8 01/2016/TT-TTCP Thông tư 01/2016/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Thanh tra 06/10/2016

 

20/11/2016

9 22/2016/TT-BCT Thông tư 22/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 03/10/2016

 

15/11/2016

10 14/2016/TT-BKHĐT Thông tư 14/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn 29/09/2016

 

01/12/2016

Nguồn : http://vinalines.com.vn/