Công ước Quốc tế Nairobi về thanh thải xác tàu, 2007 có hiệu lực đối với Liên bang Saint Kitts và Navis (15/04/2016)

Tin theo http://www.vinamarine.gov.vn