Vinalines

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới

 

 

       Ngày 30/7/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hàng hải Hậu Giang đã họp tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

       Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã tiến hành bàn bạc, thảo luận, đánh giá tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và đề ra các giải pháp thực hiện.

       Ông Võ Thanh Phong-Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện nghiêm công văn 1912/HHVN-BCĐ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, công văn 848/BQL-QLDNMT của Ban quan lý các Khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang về việc yêu cầu tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Công ty; vừa đảm bảo sản xuất vừa đảm bảo an toàn. Cán bộ quản lý và người lao động Công ty phải nâng cao ý thức, chủ động cùng với gia đình và xã hội chung tay thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.