Leadership team

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

STT

Họ và Tên

Chức vụ

 

1

Ông Phạm Anh Tuấn

Chủ tịch

Kỹ sư xây dựng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

2

Ông Võ Thanh Phong

TV HĐTV

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

3

Ông Triệu Long Quảng

TV HĐTV

Thạc sĩ Tài chính, Phó Trưởng Ban Tài Chính và Quản lý vốn góp Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

 

KIỂM SOÁT VIÊN

STT

Họ và Tên

Chức vụ

 

1

Ông Hoàng Việt

Kiểm soát viên

Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

 

BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

STT

Họ và Tên

Chức vụ

 

1

Ông Võ Thanh Phong

Tổng giám đốc

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

2

Ông Nguyễn Anh Tuấn

P.Tổng giám đốc

Cư nhân Kinh tế

3

Ông Đồng Việt Quốc

Kế toán trưởng

Cử nhân Tài chính Kế toán

 

CƠ CẤU PHÒNG BAN

STT

Phòng - Ban

Họ và Tên

Chức vụ

 

1

Phòng Tổ chức - Hành chánh

Ông Nguyễn Quang Mẫu

Trưởng phòng

Cử nhân Anh văn

Ông Nguyễn Thị Xuân Phương

Phó phòng

Cử nhân Luật

2

Phòng Tài chính - Kế toán

Ông Đồng Việt Quốc

Trưởng phòng

Cử nhân Tài chính Kế toán

3

Phòng Kinh doanh

Ông Nguyễn Ngọc Anh

Trưởng phòng

Kỹ sư Kinh tế vận tải thủy bộ

Ông Trương Quốc Bình Phó phòng  
4 Phòng Kỹ thuật - Công nghệ Ông Phạm Minh Tuấn Trưởng phòng Kỹ sư Cơ khí
Ông Nguyễn Trọng Hiếu Phó phòng Kỹ sư CN Kỹ thuật Điện - Điện tử

5

Phòng Kế hoạch - Đầu tư

 Nguyễn Quỳnh Châu

Phụ trách Phòng

Kỹ sư Thủy công đồng bằng

Cử nhân Quản trị Kinh doanh