Expected Container Vessels Schedule

TÊN TÀU

HÀNH TRÌNH

HÀNH TRÌNH DỰ KIẾN

HÀNG HÓA CHUYÊN CHỞ

Ngày đi

Cảng xếp

Ngày đến

Cảng dỡ

Container (Teu)

Thiết bị/ Hàng Rời

Rỗng

Hàng

HG09

10h00 05/04/2017

Cát Lái

10h00 07/04/2017

Lee & Man

24h

 

72